הדרכות בטיחות פנים מפעליות

קריאת שרטוטים טכניים 
הדרכת רענון
למלגזה
כיול כלי מדידה מכנים ופיסיקליים
הכשרת צוות
חירום
חשמלאי מסוייג
רשימה מלאה של כל הקורסים וימי העיון