תנאי שימוש ופרטיות

האתר מנוהל על ידי מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ (להלן: "מומנתקן"), באמצעות שם המסחר

 

 

מכללת מומנתקן (להלן: "המכללה"). השימוש באתר האינטרנט של המכללה (להלן: "האתר") ובכל התכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. אם אינך מסכים לתנאים, אתה מתבקש להימנע מביקור ומשימוש באתר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השימוש באתר

 1. הנך מצהיר ומסכים, כי ידוע לך שבשימושך באתר, קראת והבנת את כל התנאים שלהן, וכי הנך מסכים להם. הנך רשאי לצפות באתר ולהדפיס ממנו חומרים, ולעשות שימוש באתר אך ורק למטרות שימוש אישי ו/או קבלת החלטה בקשר עם מוצרי ושירותי מומנתקן, ולא כל שימוש מסחרי. כמו כן, נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע או התוכנה שמקורם באתר.

 2. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לא תעביר אל האתר ו/או באמצעות האתר כל חומר שיש בו משום:

  1. פגיעה או הפרה על פי כל דין שהוא בזכויות מומנתקן ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם ;

  2. עבירה, איום, ניצול לרעה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה או אי נעימות כלשהי;

  3. עידוד התנהגות המהווה עבירה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו ;

  4. פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור מומנתקן מראש ובכתב;

  5. כל שימוש באתר על ידך, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מומנתקן, יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר, הינו אסור בהחלט.

 

קניין רוחני

 1. החומרים השונים באתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. זאת לרבות כל תוכן, טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, יישום, קוד מחשב, מוסיקה וקול (להלן: "היצירות"), אשר חלקם בבעלות מומנתקן ו/או מכללת מומנתקן וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. אינך רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרות כלשהן, זולת אלו המפורטות בהסכם זה, אלא בהסכמה מראש ובכתב של בעל היצירה. למרות זאת, הנך רשאי להוריד נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלך לצורך שימושך האישי בלבד, במקום בו הותר הדבר במפורש באתר.

 2. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

 

הגנת פרטיות ואבטחת מידע

 1. מומנתקן שמחה שביקרת באתר האינטרנט של מכללת מומנתקן ומברכת על התעניינותך בקורסים, ימי עיון וההדרכות השונות הנערכים על ידי המכללה. אנו מתייחסים במלוא הרצינות לאבטחת פרטיך האישיים, ורוצים שתרגיש בנוח בעת הדפדוף באתר. אבטחת פרטיותך בעת עיבוד הנתונים האישיים חשובה לנו מאד והיא מהווה גורם חשוב בהליכים המסחריים שלנו. עיבוד הנתונים האישיים, הנקלטים בעת הביקור באתר מתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

 2. מומנתקן אינה אוספת מידע אודותיך, אלא אם פנית אלינו ומסרת מידע, כגון בעת בקשה ליצירת קשר עמנו לצורך מסחרי, אישי, שיפור שירות וכיוב'. במקרה כזה, ישמרו פרטיך במחשבי האתר או במחשבים שלנו עצמנו. לא נעביר לשום צד שלישי את פרטיך או כל מידע אודותיך (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרה בו יינתן צו שיפוטי, במקרה בו מומנתקן תעמוד בפני תביעה אזרחית ו/או פלילית בשל מעשה שלך או מי מטעמך, במקרה של סכנת חיים ו/או בכל מקרה אחר המתיר להעביר מידע כאמור על פי כל דין.

 3. באתר זה עשוי להיות שימוש בעוגיות (cookies)  'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. לצורך הדוגמא, בשימוש בתוכנת "חלונות", ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מיקרוסופט, ניתן לאתר קבצים אלה בספרייה ‪c:\windows\Temporary Internet Files  או .‪c:\windows\cookies קבצים אלה מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. העוגיות מאפשרות ניווט קל ומעלות את רמת שביעות הרצון של המשתמש באתר. העוגיות גם מסייעות לנו לזהות את התחומים הפופולאריים שבהצעות האינטרנט שלנו, להתאים אישית את התכנים בדפי האינטרנט השונים, ובכך לשפר את ההצעות המוגשות לך. ניתן להשתמש בעוגיות כדי לוודא שהמחשב שלך מקושר לדפים שלנו. העוגייה תזוהה רק במחשב שלך.

 4. כדי למנוע אחסון עוגיות בכונן שלך עליך לבחור באפשרות "אל תקבל עוגיות" בהגדרות הדפדפן שלך. לקבלת מידע על אופן הבחירה בהגדרה זו נא עיין בהוראות היצרן של הדפדפן שברשותך. תוכל לסלק בכל עת עוגיות קיימות מהמחשב שלך. כאשר אינך מסכים לקבל עוגיות, הדבר עשוי לצמצם את מגוון ההצעות המוצעות לך.

 5. הנך מאשר, כי ידוע לך כי מומנתקן עושה את מירב המאמצים להגן על מערכות המחשב שלה באמצעי ההגנה העומדים לרשותה. אולם, לעיתים, מאמצים אלה נכשלים, וכי מומנתקן אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב שלה כאמור לעיל, עובדה אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר ו/או לשבש את אמיתות התכנים המופיעים בו. 

 

המוצרים והמידע המופיעים באתר

 1. הנך מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך ‪AS IS וכי תכניות הלימוד, קורסים, ימי עיון והמחירים שלהם או כל פריט מידע אחר באתר עשויים שלא להיות מעודכנים במועד בו תצפה בהם וכי מומנתקן שומרת על זכותה לעדכן נתונים אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. לפיכך, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, במשתמע או מכוח כל דין, כלפיך ו/או כלפי צדדיים שלישיים כלשהם. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, מומנתקן ממליצה לך לבדוק את העובדות לאשורן ולהסתייע, על פי הצורך, במומחים.

 2. הנך מאשר, כי במידה ויש באתר קישורים לאתרים אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"), ידוע לך כי כל מידע מכל סוג שהוא באתרים המקושרים, לרבות מידע מסחרי, אינו נערך על ידי מומנתקן ולכן אין כל שליטה עליהם. הנך מאשר, כי ידוע לך שיתכן והתוכן שבאתרים הנ"ל שגוי, חלקי, מקומם, בלתי מוסרי ובלתי חוקי וכי מומנתקן אינה אחראית להם ואין באפשרותה לקבוע את מידת המהימנות, החוקיות ו/או המוסריות שלהם, וכי הסתמכות על האתרים המקושרים הנה באחריותך המלאה והבלעדית.

 3. הנך מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמך בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר.

 

אחריות

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש לעיל - מומנתקן ו/או עובדיה, בעלי המניות שלה, סוכניה, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות ו/או גישה בלתי מורשית למחשבי מומנתקן, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר.

הנך מצהיר בזאת ומסכים, כי מומנתקן ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד או אחר, כתוצאה מהשימוש באתר או כל אתר אינטרנט אחר המקושר אליו, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, הפרעות בפעילות עסקית, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו או גניבה.

 

הפסקת השירות

 1. מומנתקן אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מומנתקן או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מומנתקן או אצל מי מספקיה.

 2. מומנתקן תוכל לסגור את האתר, לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצ"ב. מומנתקן לא תישא באחריות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

סמכות שיפוט

 1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.