מהי תוכנית לניהול הבטיחות בעבודה?

 

בשנת 2012 אישרה וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת את תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013.

התקנה החדשה מטילה על מפעלים וגופים כהגדרתם בתקנה ("מקום עבודה") את החובה להכנת תוכנית לניהול הבטיחות בעבודה.

התקנה קובעת מסגרת להכנת תוכנית שיטתית ופרואקטיבית, לניהול הבטיחות במקום העבודה, לצורך מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע וכדי למזער את רמת הסיכונים בעבודה.

 

ברוח התקנה, אימוץ גישה פרואקטיבית לניהול הבטיחות תאפשר להקטין את הסבירות למימוש כשלים פוטנציאלים עד "לרמת סיכון קבילה", תוך גיבוש תהליך מובנה שבו הסיכון מזוהה, מוערך וממוזער על ידי סדרת פעולות מקדימות.

על מי מוטלת האחריות?


האחריות למילוי הוראות תקנות אלה תחול על המחזיק במקום

העבודה. המחזיק במקום העבודה יפעל להבטיח את יישומה של התוכנית וינקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד שמינה ימלא אחר הוראות אלה.

המחזיק במקום העבודה יבטיח מידי שנה את קיום הפעולות שלהלן:


1. יוודא הכנת התוכנית ועדכונה בכל נושא חדש או נושא הדורש

עדכון, בהתאם לתקנות אלה.
2. יאפשר למכין התוכנית גישה מלאה לכל מידע ולכל מקום הנדרש לצורך הכנתה וכן ידאג לשיתוף פעולה של כל בעלי התפקידים במקום העבודה.
3. יפקח על תהליך ניהול הסיכונים כאמור בתקנה 5(4) ויוודא כי הופקו והוטמעו לקחים מהתהליך במקום העבודה.
4. יאשר את התוכנית בחתימתו, לאחר שהתייעץ עם ועדת הבטיחות.
5. יחליט לגבי הקצאת המשאבים הדרושים ליישומה של התוכנית, ויפרסם את החלטתו.
6. יבקר ויאמוד את מידת יישומה של התוכנית ויתעד בכתב את ממצאיו ואת החלטותיו.
7. יחזיק עותק מהתוכנית העדכנית במקום שיש לעובדים גישה חופשית אליו, ויאפשר לכל עובד במקום העבודה המעוניין בכך, לעיין בתוכנית בכל עת.

מה כוללת תוכנית לניהול הבטיחות בעבודה?


תוכנית לניהול הבטיחות תכלול פרקים בנושאים שלהלן, לפי אופי מקום העבודה והפעילות המתנהלת בו:
1. תיאור מקום העבודה.
2. פירוט מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של מקום העבודה, כולל לעניין יעדים, מדדים, סדרי עדיפויות, תקנים והנחיות. כמו כן, תכלול מדיניות הבטיחות גם את הגדרת רמת הסיכון הקביל במקום העבודה.
3. תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
4. ניהול סיכונים במקום העבודה.
5. הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית. 
6. בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים. 
7. ביצוע בדיקות רפואיות תעסוקתיות, בהתאם לחובה הקבועה בחיקוק הרלוונטי. 
8. מתן וחידוש של היתרים, אישורים, רישיונות, הסמכות, מינויים ושמירת כשירויות, הנוגעים לבטיחות העובדים.
9. פעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות במקום העבודה, שבו יפורטו פעולות נוספות לרבות פעולות שמציעה ועדת הבטיחות או הממונה על הבטיחות ובלבד שהמחזיק במקום העבודה אישר אותן.
10. רשימת הוראות ונוהלי הבטיחות והבריאות התעסוקתית לרבות נוהלי היערכות ותגובה למצבי חירום, בציון מועד עדכונם האחרון.

 

הערה – יש לשים לב שלב תוכנית הבטיחות מתמקד בניהול סיכונים לפי מתודולוגיה סדורה אילו מקומות עבודה מחויבים בהכנת תוכנית לניהול הבטיחות?


באופן כללי בחר הרגולטור בהיקף של כ- 50 עובדים ומעלה כתנאי סף המחייב מקום עבודה בהכנת תוכנית לניהול הבטיחות. וביתר פירוט להלן החייבים בהכנת תוכנית כאמור:

1. מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה שמועסקים בו 50 עובדים לפחות.
2. מקום שבו מתבצעת בנייה או בנייה הנדסית על ידי מבצע המעסיק באתרי בנייה, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 50 עובדים לפחות, בו זמנית (חריג).
3. מקום הנמנה עם תחומי העבודה או המקומות המפורטים בתוספת שמועסקים בו 50 עובדים לפחות(*).
4. מפעל או מקום, לרבות אלה המנויים בפסקות (1) עד (3), שמספר העובדים בו קטן מהמצוין בפסקאות האמורות, שמפקח עבודה אזורי הורה לו בכתב להכין תוכנית לניהול הבטיחות עקב סיכונים שלדעת המפקח קיימים בו ושפורטו בהוראה;

(*) תחומי עבודה ומקומות בהתאם לתוספת:
1. בתי חולים, מוסדות רפואיים או סיעודיים.
2. מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות טכנולוגיות.
3. מוסדות מחקר.
4. בתי מלון.
5. בתי מסחר לרבות קניונים.
6. נמלי תעופה, חברות תעופה.
7. רשויות מקומיות.
8. תאגידים למתן שירותי תברואה ומים לרשויות המקומיות.
9. תאגידים להתיישבות שיתופית.
10. חקלאות כמפורט להלן:
1) עבודה בכל אחד מאלה: גידולי שדה, גידולי גן, מטעים, בתי צמיחה, משתלות, גני נוי וגנים ציבוריים.
2) גידול בעלי חיים, לרבות גידול דגים, גידול עופות, הדגרת ביצים, גידול מקנה וגידול דבורים.
3) ייעור והפקת עץ מיערות
4) הכשרת קרקע למטרות חקלאות המנויות בפסקאות (1) עד (3).
ראה גם:

1. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013

זקוקים ליעוץ הקמת ועדת בטיחות? פנו אלינו ונשמח לייעץ לכם  039625552 שלוחה 1

אולי יעניין אותך גם...