school strip.jpg
ממונה בטיחות בעבודה
עורך מבדקים.jpg

דרישות החוק
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996*

תפקידי ממונה הבטיחות
ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו.

 

חובת מינוי ממונה על הבטיחות בעבודה
אלה תחומי העיסוק החייבים למנות ממונה על הבטיחות:
1. מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה, כולה או חלקה, ואשר מועסקים בו חמישים עובדים לפחות
2. מחזיק במקום עבודה הנמנה עם הסוגים המפורטים בתוספת השניה ושמועסקים בו חמישים עובדים לפחות
3. מבצע בניה המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית, קבלן בנין בדירוג ג 5 חייב למנות ממונה בטיחות במשרה מלאה
4. מעסיק, המעסיק בחקלאות, 50 עובדים לפחות בו זמנית
5. מחזיק בכל מקום עבודה אחר, שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח עבודה אזורי, שיש למנות בו ממונה על הבטיחות, והורה לו, בכתב, לעשות כן.

 

מינוי ממונה על הבטיחות בעבודה
1. מעביד ימנה לממונה על הבטיחות במפעל בעל אישור כשירות.
2. לא ימנה מעביד אדם לממונה על הבטיחות במפעל הנמנה עם הענפים המפורטים בתוספת השלישית, אלא אם כן רכש ניסיון של שנתיים לפחות בענף שעמו נמנה המפעל.
3. לפי דרישת מפקח עבודה אזורי יחויב ממונה על הבטיחות במפעלים כאמור, לעבור בהצלחה, תוך שנה ממועד מינויו, השתלמות ענפית לפי תכנית שאישר מפקח העבודה הראשי.
4. שוכנע מפקח עבודה אזורי כי הסיכונים הקיימים במפעל, שטחו או מספר העובדים בו מחייבים מינוי של יותר מממונה על הבטיחות אחד, ודרש, בכתב, מינוי כאמור, חייב המעביד למנות יותר מממונה אחד, כנדרש.

 

הודעה על המינוי
1. המעביד ימסור למפקח עבודה אזורי בקשה לאשר מינוי ממונה על הבטיחות לפי הטופס שבתוספת הרביעית, כאשר ספח הצהרת המתמנה חתום ביד המועמד, ויצרף את המסמכים הנדרשים לפיה.
2. אישר מפקח עבודה אזורי את המינוי, יודיע על כך בכתב למעביד ולממונה על הבטיחות, על ידי החזרת הטופס האמור בתקנת משנה (א), כשהוא חתום בידו במקום המתאים, תוך 45 ימים מיום קבלת הבקשה לאישור המינוי.

 

התנגדות למינוי
מפקח עבודה אזורי רשאי להתנגד למינוי לממונה על הבטיחות במפעל אם לדעתו נתקיים במי שמבקשים למנותו, אחד מאלה:
1. לא נתקיימו בו הוראות תקנה 2 או 5(ב) (אין לממונה בטיחות אישור כשרות בתוקף או שהוא חסר ניסיון מקצועי ברמה נאותה)
2. אין הוא מסוגל, מסיבות רפואיות, לפי קביעת רופא תעסוקה, למלא תפקיד כאמור
3. תפקידים אחרים שהוא ממלא עלולים להפריע לו במילוי תפקידו;
4. ידיעותיו אינן מספיקות בהתחשב בתהליכי העבודה במפעל;
5. הורשע בעבירה שלדעת מפקח עבודה אזורי יש בה כדי למנוע ממנו למלא תפקידו באופן ראוי
6. מעמדו, תפקידו וכפיפיותיו במערך הארגוני לא יאפשרו לו לבצע תפקידו.
 
פסילת מינוי ממונה על הבטיחות
מפקח עבודה אזורי רשאי בהודעה בכתב למעביד, לפסול מינוי ממונה על הבטיחות בכל אחד מאלה:
1. אישור הכשירות של הממונה בוטל בידי מפקח העבודה הראשי
2. הממונה לא מילא חובה מהחובות המוטלות עליו לפי תקנות אלה
3. הממונה אינו מסוגל, מסיבות רפואיות, לפי קביעת רופא תעסוקה, להמשיך ולמלא את תפקידו כממונה על בטיחות
4. תפקיד נוסף שהממונה ממלא, עלול לדעת מפקח עבודה אזורי להפריע לו במילוי תפקידו כממונה על הבטיחות
5. ידיעותיו של הממונה אינן מספיקות בהתחשב בתהליכי העבודה במפעל שבו הוא משמש, לרבות תהליך חדש שהנהיגו מאז מינויו
6. הממונה הורשע בעבירה, שלדעת מפקח העבודה האזורי יש בה כדי למנוע מילוי תפקידו באופן ראוי
7. הממונה על הבטיחות לא מילא אחר חובות ההשתלמויות 
8. מעמדו, תפקידו וכפיפיותיו במערך הארגוני אינם מאפשרים לו לבצע תפקידו.

 

חובות וסמכויות ממונה על הבטיחות בעבודה
מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה:
1. לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות, ולהודיע עליהם למעביד
2. לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל
3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם
4. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשמ"ד-1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים
5. לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), תשמ"ד-1984
6. לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה, אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל
7. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות
8. לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו
9. לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל
10. להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. 
11. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן
12. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי
13. לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים
14. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה
15. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט
16. לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים, בהעסקתם של קבלני חוץ
17. לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת
18. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה
19. לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום
20. לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל
21. להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.
22. הממונה על הבטיחות מוסמך להיכנס לכל מקום במפעל שבו מועסקים עובדים, לבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות, ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידו

 

חובות המעביד
מעביד שמינה ממונה על הבטיחות במפעל
1. יביא לידיעת העובדים את דבר מינויו ותפקידיו של הממונה על הבטיחות
2. יקבע את מקומו ומעמדו של הממונה על הבטיחות בארגון המפעל
3. יספק לו את כל האמצעים הדרושים לביצוע תפקידיו
4. יאפשר לו לבצעם ויוודא כי הוא ממלא תפקידיו
5. יאפשר לו גישה לכל מקום במפעל ומחוץ למפעל שבו מועסקים עובדי המפעל
6. יאפשר השתתפותו בפעולות בטיחות והשתלמויות כנדרש בתקנה לקידום הידע והניסיון שלו בבטיחות, גיהות ובריאות העובדים.

 

מקומות עבודה בהם קיימת חובה למנות ממונה בטיחות בעבודה 
כמוגדר בתוספת ראשונה, שניה ושלישים בתקנות פקודת הבטיחות בעבודה, עבודה בכל אחד מאלה: 
1. גידולי שדה, גידולי גן, מטעים, בתי צמיחה, משתלות, גני נוי וגנים ציבוריים
2. גידול בעלי חיים, לרבות גידול דגים, גידול עופות, הדגרת ביצים, גידול מקנה וגידול דבורים
3. ייעור והפקת עץ מיערות
4. הכשרת קרקע למטרות חקלאות
5. בתי חולים, מוסדות רפואיים
6. מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות
7. מוסדות מחקר
8. בתי מלון
9. בתי מסחר
10. נמלי תעופה, חברות תעופה
11. רשויות מקומיות
12. תאגידים להתיישבות שיתופית
13. כימיה, פרמצבטיקה, פטרוכימיה
14. חשמל, אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה
15. עבודות בניה
16. חומרי נפץ, מחצבות ומכרות
זקוקים לשירותי ממונה בטיחות? פנו אלינו ונדאג להתאים לכם ממונה בטיחות מקצועי, יעיל ואמין 03-9625552 שלוחה 1
 
אולי יעניין אותך גם...