בטיחות 4.jpg
מינוי נאמני בטיחות בעבודה
01.jpg

דרישות החוק

 

1. בפקודת הבטיחות בעבודה קיימת חובה על המעסיק להודיע על מינוי נאמן בטיחות ותחילת כהונתו:

2. מי שנבחר או נתמנה נאמן בטיחות וקיבל על עצמו את התפקיד יודיע על כך בכתב למעבידו, ואם יש ועד עובדים במקום, יאשר הועד את ההודעה.
3. העתק ההודעה יישלח על ידי המעביד בדואר רשום למפקח עבודה אזורי ותחילת כהונתו של הנאמן תהיה מתאריך מתן ההודעה למעביד.

 

חובות וסמכויות נאמן בטיחות בעבודה
1. לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות ולפעול למען שיפורם
2. להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגהות
3. להודיע בכתב למעביד או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגהות
4. העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי
5. לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה
6. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

 

חובות המעביד
1. ייתן לנאמן הבטיחות את ההקלות הנאותות למילוי תפקידו ויעודד אותו בפעולותיו
2. ינקוט באמצעים מתאימים לתיקון ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה כדין על ידי נאמן בטיחות
3. אם לא עשה כן ימסור לנאמן הבטיחות, תוך זמן מתקבל על הדעת, הודעה מנומקת בכתב וישלח העתק הודעתו במכתב רשום למפקח עבודה אזורי.

 

הגנה על נאמן בטיחות
לא יפגע המעביד בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות ובמעמדו בעבודה ולא יפטרו בשל פעולותיו כנאמן בטיחות, על חילוקי דעות בין נאמן בטיחות לבין מעביד בקשר למעשי המעביד כאמור.

 
נאמני בטיחות במפעל שקיימת בו ועדת בטיחות
מפעל שקיימת בו ועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בוועדה, וכן עובדים אחרים שמינתה הועדה, הנאמנים לענייני בטיחות וגהות באותו מפעל.

נאמני בטיחות במפעל שאין בו ועדת בטיחות
1. מפעל שאין בו ועדת בטיחות רשאים העובדים לבחור מבניהם או למנות נאמנים לענייני בטיחות וגהות במספר שיאושר על ידי מפקח עבודה אזורי.
2. דרך בחירתם או מינויים של נאמנים, תקופת כהונתם והסגולות שיש להתחשב בהן בבחירתם או במינויים, ייקבעו בתקנות.

 
הדרכת נאמני בטיחות
1. מחזיק במקום עבודה יכשיר את נאמני הבטיחות ואת חברי ועדת הבטיחות לביצוע תפקידיהם
2. הכשרה כאמור תינתן באמצעות מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי
3. לפי הנחיות מפקח עבודה ראשי של אגף הפיקוח על העבודה נקבע, משך הכשרת נאמן בטיחות יהיה 24 שעות לימוד, לפי נושאי לימוד שקבעו ע"י אגף הפיקוח על העבודה
מכללת מומנתקן מקיימת באופן קבוע קורסים להכשרת נאמני בטיחות, מעוניינים לדעת יותר? לחצו כאן לדף הקורס או צרו קשר בטלפון 03-9625552 שלוחה 1
 

 

אולי יעניין אותך גם...

המודל פותח במקור על ידי חיל הים של ארה"ב ואומץ על ידי חיל האוויר הישראלי לצורך ניתוח תאונות.
המודל עוסק בניתוח תאונות עפ"י חמישה גורמי כשל אפשריים, אז איך מונעים תאונות עתידיות?

sand-2262662_640.jpg