Browsing Books
שימור ידע ומידע מקצועי בארגון
Fotolia_80843124_Subscription_Monthly_M.
השאלות המפורטות להלן ממחישות עד כמה נושא שימור הידע חשוב לארגון, ובמידה מסוימת את בעייתיות הטיפול בו.
o    כמה ידע אצור בארגון בו אתה עובד? 
o    האם הידע קריטי לארגון? 
o    האם ניתן לנצל את הידע הזה? 
o    כיצד לאסוף אותו? 
o    האם לשמר אותו? 
o    איך לשמר אותו? 
o    לכמה זמן לשמור אותו?
o    כיצד לדאוג להמשך היווצרותו ושימורו? 
o    האם להשקיע משאבים בטיפוח הידע? 
o    איך עבדנו עד עכשיו מבלי להקדיש לכך מחשבה? 
o    יתכן שכדאי להתעלם מהנושא? 
תחום ניהול ידע ומידע, הוא אחד מהשינויים החשובים שחלו בשנים האחרונות בתפיסת הארגון.
אם עד לפני 100 שנה היה קל להעריך באמצעות הנהלת חשבונות קלאסית את שווי נכסיו של הארגון לפי שווי אמצעי הייצור, המבנים, עלות כוח אדם, כושר הייצור וערכים אחרים, הרי שכיום שיטה זו אינה משקפת נאמנה את כלל נכסי הארגון. 

 

בשנים האחרונות נוצרה הבנה כי הידע והמידע מהווים אלמנט בעל חשיבות לפעילותו והישרדותו של הארגון ובמקרים מסוימים הידע הצבור בארגון הוא התשתית לכל הפעילות העיסוק בידע ובניהולו אינו חדש כלל ועיקר, אך החיבור ביניהם באמצעות כלים לשימוש הידע והמידע מהווה חידוש בשנים האחרונות.

 

השינוי העיקרי בתפיסה הוא כי הידע והמידע הם נכסים ככל נכס אחר למרות שקשה לכמת את ערכו. 
היכולת להעריך נכס, מאפשרת ליצור מסגרת התייחסות ארגונית לטיפול בו באופן דומה לכל נכס פיזי אחר כגון, מערכת ניהול פיננסית, מערכת ניהול מלאי, מערכת ניהול בטיחות ואיכות וכו'.

בתפיסה הישנה תרומה להעשרה ושיתוף ידע בארגון נרשמה תחת סעיף ההוצאות ונתפסה כעלות, תחום ניהול הידע והמידע, פותח במטרה לעסוק באופן מוחשי בנכסים אלו כנכסים מניבים המרחיב את כושר הפעולה של הארגון באמצעות פיתוח דפוסי חשיבה ולמידה יצירתיים ושיתוף הידע המופק בהם. 

 

חוסר ידע ומידע מקצועי בקרב העובדים עלול לחשוף אותם לכשלים שונים הן בתחום הבטיחות, האיכות ואיכות הסביבה, החשיפה לכשלים אלו עלולה לפגוע בארגון בטווח הקצר והארוך בצורה אנושה.
כדי להקטין את רמת החשיפה לסיכונים השונים, יש להטמיעה בתרבות הארגונית תהליכי למידה הנגזרים ממספר מקורות אפשריים.

 

תהליך ניתוח הצרכים בתחום שימור ידע ומידע מקצועי בארגון כולל מספר שלבים מומלצים ובהם:
1.    זיהוי התהליכים המתבצעים בארגון.
2.    זיהוי תחומי עיסוק ובעלי מקצוע בתהליכים השונים.
3.    זיהוי גורמים ומקורות דרישה להכשרה והדרכה.
      1) בחינת דרישות של לקוחות אסטרטגיים.
      2) בחינת דרישות תחיקתיות.
      3) בחינת דרישות המוגדרות בתקנים מחייבים.
      4) בחינת דרישות בעלי עניין.
      5) בחינת דרישות לפעולה מתקנת ומונעת בתחום הבטיחות, האיכות ואיכות הסביבה
4.    בניית פרופיל מקצועי של העובדים לפי תחומי עיסוק.
5.    בניית תוכנית הכשרה והדרכה מיטבית.
6.    בניית תוכנית אופרטיבית לשימור הידע והמידע בארגון.
7.    בניית תוכנית מלעקב ומדידת אפקטיביות פעולות התיקון והמניעה
 
התהליך המוצג במסמך זה אינו סוד מדינה, אבל אנו מאמינים שזהו התהליך הנכון שיכול להבטיח הצלחה בביצוע וישום מוצלחים לשיפור יכולות שימור הידע והמידע.
 
מימוש התהליך המוצע יכול לסגור מספר נושאים נוספים המוכרים לכם ובהם:
1.    הסמכה פנימית של עובדים.
2.    הכשרת עובדים במסגרת דרישה בחוק לעובד כשיר.
3.    הכשרת עובדים במסגרת דרישה בחוק לחשמלאי מסויג.
4.    מיגון ציוד ומכונות בפסי הייצור.

 

הצוות המקצועי שלנו מסוגל לבצע את התהליך המתואר בשלבים המומלצים, תוך שיתוף פעולה מלא עם הצוות הניהולי בארגון שלכם.
 
נשמח להיפגש עם הצוות המקצועי שלכם ולהציג דוגמאות של עבודות בארגונים אחרים. צרו איתנו קשר בטלפון 03-9625552 שלוחה 1