school strip.jpg
הקמת ועדת בטיחות
group safety.jpg

החובה להקמת ועדות בטיחות

1. מפעל שמעסיקים בו 25 עובדים לפחות תהיה בו ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעסיק שווה בשווה
2. מפעל שמספר העובדים בו פחות מ-25 רשאים העובדים והמעסיק להקים ועדת בטיחות לפי הסכם
3. החובה תחול לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.

 

הרכבת ועדת בטיחות

1. נציגי העובדים בוועדת בטיחות יהיו מעובדי המפעל שייבחרו או יתמנו על ידי העובדים בו או על ידי ועד העובדים, הכל כפי שייקבע בתקנות.

2. נציגי המעסיק בוועדת בטיחות יתמנו על ידי המעסיק, וככל האפשר יהיו ביניהם מנהל עבודה ואחראים מטעם המעסיק לענייני הבטיחות

3. תקופת כהונתם של חברי ועדת בטיחות והסגולות שיש להתחשב בהן בבחירתם או במינויים ייקבעו בתקנות.

 

הודעה על ועדת בטיחות
1. הוקמה ועדת בטיחות, ישלח מזכיר הועדה, בהקדם האפשרי ובמכתב רשום, הודעה על כך למפקח עבודה אזורי ויפרש בה שמות חברי הועדה, היושב ראש והמזכיר
2. באותה דרך יודיע המזכיר למפקח עבודה אזורי על כל שינוי שחל בפרטים שנמסרו בהודעה על הקמת הועדה.

 

סדרי עבודתה של ועדת בטיחות
1. ועדת בטיחות תבחר מבין חבריה ברוב קולות יושב ראש הועדה. באין רוב כאמור יהיו לוועדת בטיחות שני יושבי ראש, אחד מנציגי המעסיק בוועדה שנתמנה על ידיו לכך, והשני מנציגי העובדים בוועדה שייבחר על ידי הנציגים
2. יושבי ראש הועדה ינהלו את ישיבותיה בתורנות שתקבענה הועדה, וכל אחד מהם רשאי לכנסה. 
3. ועדת הבטיחות תמנה את מזכיר הועדה.
4. בכל הצבעה בוועדת בטיחות יהיו לנציגי כל צד, בהצביעם פה אחד, מספר קולות שקול נגד קולות נציגי הצד השני.
5. מפקח עבודה ונציג המוסד לבטיחות ולגיהות כאמור בפרק השלישי רשאים להשתתף בישיבות ועדת בטיחות ללא זכות הצבעה, בין מיזמתם ובין לפי הזמנת הועדה או חבר בה.
6. הועדה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.

 

חובות וסמכויות של ועדת בטיחות
1. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן
2. לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות
3. לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם
4. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

 

קשר בין ועדת הבטיחות לבין מפקח עבודה
1. מפקח עבודה ישלח לוועדת הבטיחות ולוועד העובדים במפעל העתק של כל כתב ששלח למעסיק בענייני בטיחות וגיהות העשויים לסייע לוועדה במילוי תפקידיה.
2. מזכיר ועדת הבטיחות ישלח למפקח עבודה אזורי פרוטוקול מישיבות הועדה או תמצית ממנו.
3. מפקח עבודה ישלח לוועדת הבטיחות ולוועד העובדים במפעל העתק של כל כתב ששלח למעביד למעסיק בענייני בטיחות וגיהות העלול לסייע לוועדה במילוי תפקידיה.

 

חובות המעסיק כלפי ועדת בטיחות
1. יקל על ועדת בטיחות במילוי תפקידה
2. לא יפגע בתנאי עבודתו ובמעמדו בעבודה של חבר ועדת בטיחות בשל פעולותיו כחבר הועדה, ולא יפטרו בשל כך
3. התעוררו חילוקי דעות בין חבר הועדה ובין מעסיק בקשר למעשה של המעסיק כאמור, רשאי חבר הועדה לפנות לשר העבודה והוא יחליט בעניין לאחר שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם, והחלטתו תהיה סופית.